Rekvizīti

Rekvizīti

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola”
Reģ. Nr. 40003607453
Jur. adr. Rīga,  Lomonosova 1, korpuss 6., LV-1019 

Saņēmēja iestāde AS DnB Banka
BIC: RIKOLV2X
Konta Nr.: (EUR) LV47RIKO0002013005824
Konta Nr.: (USD) LV52RIKO0002030064930
Konta Nr.: (EUR) LV08RIKO0002930010188
Saņēmēja iestāde VALSTS KASE
BIC: TRELLV22
Konta Nr.: (EUR) LV91TREL91554100597D4
Konta Nr.: (USD) LV95TREL91554110597DB
Saņēmēja iestāde AS SEB Banka
BIC: UNLALV2X
Konta Nr.: (EUR) LV14UNLA0050003263000
Konta Nr.: (USD) LV93UNLA0050004845879

Piezīme:
Pārskaitījumā jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MĀCĪBU GADS (par kuru tiek maksāts)

+371 67100607
+371 67241591
  infocentrs@isma.lv
      gramatvediba@isma.lv

Informācijai:
Studējošam saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u.c. dokumentus.