1. līmenis

1. līmeņa studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
 2. Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
 3. Finanses un banku lietas
 4. Apdrošināšana
 5. Lietišķās informācijas tehnoloģijas
REAL ESTATE

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir komplicēta darbības joma, jo prasa kompetences būvniecības, inženierkomunikāciju, ekonomikas, finanšu un tirgzinību jomās. Nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar mājokli, uzņēmumus - ar komercdarbības platībām, valsts un pašvaldību iestādes - ar biroja telpām. Sekmīga nekustamā īpašuma pārvaldība nodrošina visu šajā procesā iesaistīto pušu labklājību.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus nekustamā īpašuma pārvaldības speciālistus, kuri var strādāt nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, nekustamo īpašumu vērtēšanas un nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmumos, kā arī citos ar nekustamo īpašumu pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Nekustamā īpašuma pārvaldības speciālisti pēc programmas apguves varēs veikt dažādas nekustamo īpašumu pārvaldības operācijas un ar tām saistīto dokumentu noformēšanu, nekustamā īpašuma tirgus un tā pakalpojumu analīzi, un arī konsultēt klientus par nekustamā īpašuma tirgus piedāvājumu.

Specializācijas:

Specializācija nodrošina nekustamā īpašuma pārvaldnieka darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Nekustamā īpašuma apsaimniekošana, Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Specializācija nodrošina nekustamā īpašuma vērtētāja darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi kadastra un īpašuma kadastrālās vērtības jomā, nekustamā īpašuma vērtēšanas teorijā un praksē, nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos, metodēs un ētikas normās, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētiskie pamati un vērtēšanas metodes, Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtība, Nekustamā īpašuma vērtēšana, Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Specializācija nodrošina nekustamā īpašuma māklera darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi nekustamā īpašuma vērtēšanā, nekustamā īpašuma apdrošināšanā un nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas operāciju plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Nekustamā īpašuma tirdzniecības tirgvedība, Nekustamā īpašuma vērtēšana, Nekustamā īpašuma apsaimniekošana, Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: namu pārvaldnieks

Programmas direktore: Profesore Dr.oec.Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

RESTAURANT

Prezentācija

Programma aktīviem, mērķtiecīgiem, uz panākumiem orientētiem jauniešiem, kuri vēlas apgūt restorānu biznesa pamatus un praktiskas iemaņas karjeras veidošanai.
Programmas unikalitāti nosaka tāda iezīme kā profesionāļu – praktiķu plaša iesaistīšana pasniedzēju darbā.

  Specializācijas:
 • Ēdināšanas pakalpojumu organizācija
 • Ēdināšanas uzņēmumu produkcijas tehnoloģija
 • Grāmatvedības un nodokļu uzskaite ēdināšanas uzņēmumos
  Galvenās studiju jomas:
 • ēdināšanas organizācijas tehnoloģiskais process
 • viesu apkalpošanas kultūra
 • kontroles un grāmatvedības uzskaites organizācija
 • uzņēmuma menedžments un mārketings
Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Ēdināšanas servisa organizators

Studiju programma "Finanses un banku lietas" ir akreditēta līdz 2019.gada 13.jūnijam.

FINANCE

Finanses un banku darbība ieņem centrālo vietu finanšu tirgū. Bez finansēm un bankām nav iespējama tautsaimniecības attīstība kopumā. Finanšu un banku speciālisti nodrošina nepārtrauktu finanšu plūsmu, efektīvu brīvo finanšu līdzekļu apsaimniekošanu un nodrošina dažādu kredītu pieejamību.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus finanšu un banku speciālistus, kuri var strādāt kredītiestādēs, finanšu institūcijās, investīciju un pensiju fondos, kā arī citos ar finanšu pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Finanšu un banku speciālisti pēc programmas apguves varēs veikt dažādas finanšu un banku operācijas un ar tām saistīto dokumentu noformēšanu, finanšu tirgus un tā pakalpojumu analīzi, un arī konsultēt klientus par finanšu tirgus piedāvājumu.

Specializācijas:

Specializācija nodrošina finanšu speciālista darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi finanšu darba plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Finanses un banku darbība, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Specializācija nodrošina banku speciālista darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi banku operāciju plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Finanses un banku darbība, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Iespējamās darba vietas: Finanšu struktūrvienības, bankas un nebanku kredītiestādes
Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Finanšu speciālists

Programmas direktore: Profesore Dr.oec.Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

Studiju programma "Apdrošināšana" ir akreditēta līdz 2019.gada 13.jūnijam.

INSURANCE

Apdrošināšana ir neatņemama tirgus ekonomikas sastāvdaļa. Mūsdienās pastāv daudz un dažādu risku un tos visus ir savlaicīgi jāparedz un jāmazina, veicot to apdrošināšanu.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus apdrošināšanas speciālistus, kuri var strādāt apdrošināšanas sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī citos ar apdrošināšanu un risku pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Apdrošināšanas speciālists pēc programmas apguves varēs veikt dažādu risku apdrošināšanu un ar tiem saistīto dokumentu noformēšanu, apdrošināšanas produktu un tirgus analīzi, un arī konsultēt klientus par apdrošināšanas tirgus piedāvājumu.

Studiju programma nodrošina apdrošināšanas speciālista darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi apdrošināšanas darba plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Iespējamās darba vietas: Apdrošināšanas uzņēmumos, kredītiestādes, finanšu institūcijās.
Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Apdrošināšanas speciālists

Programmas direktore: Profesore Dr.oec.Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

ITSagatavot 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmā “Lietišķās informācijas tehnoloģijas” konkurētspējīgus speciālistus ar plašām zināšanām datorsistēmu un datortīklutehnoloģiju teorijā un vispārīgajos ekonomikas priekšmetos, kā arī padziļināt zināšanas datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, konfigurēšanā un administrēšanā, informācijas aizsardzības un drošības nodrošināšanā, attīstīt analītisko domāšanu un pilnveidot pētniecības darba iemaņas; sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus datorsistēmu un datortīklu nozarē ar profesionālām prasmēm datorsistēmu undatortīklu administrēšanas, programmēšanas un Web tehnoloģiju jomā.Studiju programmas mērķis
  Specializācijas:
 • Datorsistēmu administrēšana un drošība,
 • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas,
 • WEB tehnoloģiju informācijas sistēmas.

Galvenie studiju priekšmeti: Algoritmēšana un programmēšāna, Datorgrafika, Datoru tīkli un telekomunikācijas, Datoru arhitektūra un operētājsistēmas, Datu bāzes tehnoloģijas, Elektrotehnika un elektronika, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā komunikācija, Matemātika, Programmatūras rīki, Uzņēmejdarbība, Vides drošības vadība

Studiju ilgums: 2 gadi.
Piešķiramā kvalifikācija: datorsistēmu un datortīklu administrators.

Programmas direktore: Mg.sc.ing., Mg.sc.comp., Docente Natallia Karatun
natallia.karatun@isma.lv
natallia.karatun@gmail.com

next
prev

Log in