2021.gada 1.maijā SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) kopā ar vadošo partneri SIA “Eye roll” ir uzsākusi programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi, 4.kārta" projekta īstenošanu “Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte” (Nr. 1.1.1.1/20/A/038).

Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, rūpnieciskā pētījuma ietvaros izstrādājot inovatīvu profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīci, kas sevī ietver jaunus inženiertehniskos un informācijas tehnoloģijas risinājumus, kā arī ierīces pielietojamības metodoloģiju, kuras izveide tiks balstīta uz jaunākajām zinātnes atziņām optometrijas un redzes zinātnes jomā.

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Другие новости

Выберите свою программу образования

Ознакомьтесь с нашими программами образования в области менеджмента, туризма и информационных технологий.

Наверх