Erasmus+ studiju mobilitātei var pieteikties jebkurš ISMA pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu (bakalaura programmas students) vai vienu mācību semestri (maģistratūras un doktorantūras programmas students). Mobilitātes ilgums var būt viens semestris vai pilns mācību gads. Pieteikšanās studiju mobilitātei ir divas reizes gadā: rudenī uz pavasara semestri (līdz 30. septembrim) un pavasarī uz rudens semestri (līdz 30. martam). Students var pieteikties studiju mobilitātē jebkurā ārzemju partneraugstskolā (atkarībā no savas studiju programmas), kura piedalās Erasmus+ programmā un ar kuru ISMA ir parakstījusi partnerības līgumu.

Partneraugstskolu saraksts

Studējošie var piedalīties Erasmus+ studiju mobilitātē vairākas reizes, nepārsniedzot 12 mēnešus katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktora). Minimālais studiju mobilitātes ilgums Erasmus+ programmas ietvaros ir trīs mēneši.

Galvenie nosacījumi, lai studenta dalība Erasmus+ studiju mobilitātē tiktu izvērtēta:

  • labas angļu vai kādas citas ES svešvalodu zināšanas (atkarībā no izvēlētās partneraugstskolas prasībām),
  • nokārtotas visas akadēmiskās un finansiālās saistības.

Lai pieteiktos studiju mobilitātei, studentam ir jāaizpilda pieteikuma forma. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma forma ir jānosūta elektroniski pa e-pastu erasmus@isma.lv vai jāiesniedz izdrukātā formā Ārējo sakaru daļas koordinatorei 6.korpusā, 206.kab.

Pieteikuma forma

Veiksmīgākajiem studentiem tiek piešķirts ES finansējums individuālajam atbalstam un Latvijas budžeta līdzfinansējums daļējai uzturēšanās izdevumu segšanai. Pārējiem studentiem, kas atbilst konkursa nosacījumiem tiek piedāvāta arī iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, nesaņemot finansējumu, un visus uzturēšanās izdevumus sedzot pašiem, jo finansējuma apjoms ir ierobežots.

Mācību maksa par studijām partneraugstskolā nav jāmaksā. Tomēr studentiem ir pienākums turpināt maksāt ISMA studiju maksu.

Studiju laikā ārvalstīs:

  • studentam jāievēro noslēgtā Erasmus+ finansējuma līguma noteikumi, kā arī studiju līguma nosacījumi;
  • jebkuras izmaiņas mācību līgumā studentam nekavējoties rakstiski jāsaskaņo ar ISMA un partneraugstskolu;
  • partneraugstskolā studentam jāpavada pilns noslēgtais studiju periods, jākārto nepieciešamie eksāmeni vai citi pārbaudījumi un jāievēro augstskolas noteikumi un kārtība;
  • beidzot mobilitātes periodu, studentam jāsaņem partneraugstskolas parakstīts sekmju izraksts. Tajā ir norādīti apgūtie studiju kursi un apkopoti iegūtie kredītpunkti un atzīmes;
  • studentam ISMA jānodrošina veiksmīgi apgūto priekšmetu pilna akadēmiskā atzīšana (vēlams, izmantojot ECTS kredītpunktu sistēmu);

Pēc atgriešanās no studijām, studentiem, atbilstoši Finanšu līgumā noteiktajiem termiņiem, ir jāiesniedz ISMA Erasmus+ koordinatorei sekojoši dokumenti:

  • Certificate of Stay - partneraugstskolas koordinatora aizpildīts, parakstīts un apzīmogots,
  • Learning Agreement – visu trīs pušu (studenta, uzņemošās un nosūtošās augstskolas koordinatoru) parakstīts un apzīmogots,
  • Transcript of records - izsniedz partneraugstskola pēc apmaiņas studiju perioda.

ERASMUS+: SVARĪGA INFORMĀCIJA


CITAS PROGRAMMAS UN STIPENDIJAS

ASV
Baltic-American Freedom Foundation

Vācija, DAAD stipendijas:
DAAD stipendiju pilnais saraksts


KONTAKTI

KARINA LAZAREVA
ERASMUS+ koordinatore
Ārējo sakaru daļas koordinatore

karina.lazareva@isma.lv
+371 67114518Augšup