ISMA saviem studentiem nodrošina ērtas, izremontētas auditorijas, bibliotēku, mūsdienīgus studiju materiālus un mācību procesa tehnisko atbalstu, autostāvvietu, kā arī iespēju brīvajā laikā apmeklēt kafejnīcu un atpūsties augstskolas teritorijā esošajā parkā. Sekmīgi pabeidzot pirmā kursa studijas ISMA studenti var piedalīties studiju mobilitātes programmās, kas dod iespēju papildināt savas zināšanas arī kādā no prestižām ārvalstu universitātēm. Vasaras prakses laikā studenti apgūst darba iemaņas starptautiskos ārvalstu uzņēmumos. Tas ļauj praktiski pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas, redzēt pasauli un, kas ir svarīgi, no vasarā nopelnītās naudas apmaksāt studiju izmaksas.

ISMA lepojas ar sava darba kvalitāti, sava akadēmiskā personāla zinātnisko un radošo potenciālu, kā arī ar savu darbinieku profesionalitāti un kompetenci.

ISMA ir apzinājusi savas pamatvērtības, kas ir tās darbības pamatā:

EKSELENCE, kas atspoguļo mūsu apņemšanos nodrošināt kvalitatīvu akadēmisko vidi, kas iedvesmo mūsu studentus intelektuāli, nodrošina augsti kvalitatīvu, modernu un starptautiski atpazīstamu un pieprasītu studiju programmu izstrādi. Ekselence ietver augstskolas attīstību, fizisko labsajūtu un vides aizsardzību. Meklējot izcilību mācīšanas un mācīšanās jomā, tiek radīta atmosfēra, kurā atzīstot un novērtējos savus sasniegumus mēs veicinām savu izaugsmi un attīstām uzņēmējdarbības garu.

DAŽĀDĪBA, kas atspoguļo mūsu apņemšanos veidot un uzturēt iekļaujošu vidi, kas nodrošina mūsu daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas dažādos, augstskolai nozīmīgos procesos un kultūrā, tādējādi samazinot izslēgšanas iespējas. Mūsu daudzveidības apguve rada bagātu un draudzīgu atmosfēru, kurā atšķirības kultūrā, perspektīvā un ticībā bagātina akadēmisko diskusiju un mūsu augstskolas sabiedrisko dzīvi.

INTELEKTUĀLĀ BRĪVĪBA, kas atspoguļo mūsu intelektuālo brīvību, domas un vārda brīvību neatkarīgi no ideoloģiskajiem uzskatiem. Mēs meklējam dažādas pieejas jaunu zināšanu apguvei, kas paplašina mūsu redzesloku un uzlabo mūsu izpratni par sabiedrību un sevi.

SADARBĪBA, kas atspoguļo mūsu starpdisciplināro pieeju un ir vērsta uz iekšējām un ārējām partnerattiecībām.

KREATIVITĀTE, kas atspoguļo mūsu atvērtību jaunām idejām un izteiksmes formām, gatavībai uzņemties risku un uzņēmējdarbības garam.

CIEŅA (sadraudzība), kas atspoguļo mūsu cieņpilno izturēšanos vienam pret otru, spēju novērtēt, ka visi mūsu kopienas locekļi pievieno vērtību un ir pelnījuši cieņu.

ILGTSPĒJA, kas atspoguļo mūsu apņemšanos saglabāt un aizsargāt mūsu darba rezultātā radītās zināšanas, veidot un aizsargāt mūsu ekosistēmu, kā arī atbildīgi izturēties pret mums pieejamajiem resursiem.

ISMA ir pieejama ikvienam, kurš vēlas iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu augstāko izglītību, vienlaikus, izmantojot dažādus kursus un profesionālās pilnveides programmas, ISMA ir uzticams partneris arī tiem, kuri vēlas veidot profesionālo karjeru, apgūt jaunas zināšanas un paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.


ISMA U-Multirank rangā:
https://www.umultirank.org/study-at/isma-university-of-applied-sciences-rankings/Augšup