STARPAUGSTSKOLU TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS
STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2022.gada 20.maijs
Jelgavas pils Sudraba zāle (290.telpa)

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru studijas un pētnieciskā darbība ir saistīta ar tūrisma nozari un / vai viesmīlības jomu.

Dalību konferencei elektroniski reģistrēt līdz 13.maijam.

Pētījumu var izstrādāt students individuāli vai studentu grupa.

Konferences rakstu krājums tiks sagatavots elektroniskā formātā. Raksta apjoms līdz 2 Word dokumenta A4 formāta lapām. Raksts publicēšanai jāiesniedz līdz 20.maijam, to sūtot uz e-pastu: sandra.iriste@llu.lv
Raksta noformēšanas prasības skatīt LLU portāla sadaļā Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Studentu konference pievienotajā dokumentā: Raksta paraugs

Konferences dalībnieks var izvēlēties mutiskā ziņojuma sniegšanas formātu: prezentācija (Microsoft Office PowerPoint) vai e-referāts (e-poster)

Konferences darba valoda: latviešu valoda

Neskaidrību gadījumā sazināties ar konferences organizatoriem, jautājumu sūtot uz e-pastu: gita.krumina@llu.lv

KONFERENCES VIETA UN LAIKS
Jelgavas pils Sudraba zāle (290.telpa), 2022.gada 20.maijs plkst.10.00

KONFERENCES APRAKSTS
Studentu zinātniskā konference tiek rīkota, lai veicinātu studentu pētniecisko darbību. Konferences tematika ir saistīta ar tūrisma nozari un / vai viesmīlību, tās aktualitātēm, problemātiku un inovācijām.
Mutisko ziņojumu un rakstu studenti sagatavo uz studiju kursā izstrādāta pētnieciskā darba, kursa darba, bakalaura vai maģistra darba pētniecisko datu pamata.

KONFERENCES ORGANIZATORI
Iveta Dembovska – RTA studiju programmas “Uzņēmējdarbība” direktore, lektore, Mg. oec.
Jevgenija Dehtjare – ISMA studiju programmas “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” direktore, asociētā profesore, Dr.oec.
Agita Doniņa – BA “Turība” studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība ar specializāciju “Viesnīcu un restorānu vadībā” direktore, lektore, Ph.D.
Ilze Beitāne – LLU PTF studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” direktore, profesore, Dr.sc.ing.
Gita Krūmiņa - Zemture – LLU PTF Uztura katedras vadītāja, lektore, Mg.paed., Mg.cib.hyg.

KONFERENCES ZINĀTNISKĀ KOMITEJA
Iveta Dembovska – RTA studiju programmas “Uzņēmējdarbība” direktore, lektore, Mg. oec.
Mārtiņš Šabovics – LLU PTF dekāns, asociētais profesors, Dr.sc.ing.
Ilze Beitāne – LLU PTF studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” direktore, profesore, Dr.sc.ing.
Sandra Īriste – LLU PTF Uztura katedras docente, Dr.paed.

DALĪBNIEKI
Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru studiju un pētnieciskā darbība ir saistīta ar tūrisma nozari un / vai viesmīlības jomu.

KONFERENCES DARBA FORMA
Klātiene
Viena ziņojuma ilgums 10 min., kur 3 min. no šī laika atvēlētas diskusijai

KONFERENCES PROGRAMMA
09:30 – 10:00 Konferences dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās
10:00 – 10:10 Konferences atklāšana
10:10 – 10:40 LVRA ziņojums par izaicinājumiem tūrisma nozarei un viesmīlības jomai pēdējo gadu laikā un tuvākā nākotnē
10:40 - 12:30 Studentu ziņojumi
12:30 – 13:00 Kafijas pauze
13:00 – 14:40 Studentu ziņojumi
14:40 Konferences noslēgums
15:00 Ekskursija pa Jelgavas pili un LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti (Ķīmijas katedra, Uztura katedra)

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup